Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

Regulamin Senatu

Regulamin Senatu
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

I. Postanowienia ogólne

1. Sk?ad Senatu oraz jego kompetencje okre?la ustawa z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385), ustawa z 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) oraz Statut Uniwersytetu.

2. Senat wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz mi?dzy posiedzeniami przy pomocy wy?onionych ze swego sk?adu komisji; Senat  wykonuje swoje zadania we wspó?dzia?aniu z radami wydzia?ów.

3. Oprócz uprawnie? i zada? okre?lonych w ustawie o szkolnictwie wy?szym i w Statucie Senat posiada tak?e uprawnienia opiniodawcze. Rektor mo?e zwróci? si? do Senatu o opini? w ka?dej sprawie, któr? uzna za wa?n? ze wzgl?du na dobro Uniwersytetu.

II. Posiedzenia Senatu

1. Posiedzenia Senatu odbywaj? si? zgodnie z przyj?tym przez Senat planem pracy nie rzadziej ni? raz na dwa miesi?ce, z wyj?tkiem okresu wakacji letnich.

2. Posiedzenia nie przewidziane w planie pracy s? posiedzeniami nadzwyczajnymi.

3. Posiedzenie Senatu zwo?uje rektor ustalaj?c jednocze?nie dzie? i godzin? jego otwarcia oraz projekt porz?dku obrad. Zawiadomienie powinno nast?pi? najpó?niej na siedem dni przed terminem posiedzenia.

4. Nadzwyczajne posiedzenie Senatu mo?e by? zwo?ane na ??danie co najmniej 1/5 sk?adu osobowego Senatu. Zwo?anie posiedzenia nadzwyczajnego powinno nast?pi? w ci?gu 3 dni od dnia zg?oszenia wniosku.

5. Obrady Senatu s? jawne.

6. Ze wzgl?du na przedmiot obrad w posiedzeniu mog? uczestniczy? zaproszeni go?cie. Zaproszeni go?cie maj? prawo zabierania g?osu podczas posiedzenia.

7. Obradom Senatu przewodniczy rektor.

8. W razie nieobecno?ci rektora obradom przewodniczy wyznaczony prorektor.

9. Z posiedzenia Senatu sporz?dza si? protokó?. Protokó? udost?pniany jest na kolejnym posiedzeniu cz?onkom Senatu i innym osobom bior?cym udzia? w obradach w celu zg?oszenia uwag do sporz?dzonego protoko?u lub w celu autoryzacji wypowiedzi. Protokó?, do którego nie wniesiono zastrze?e?, uwa?a si? za przyj?ty, co potwierdza podpisem Rektor – przewodnicz?cy Senatu.

III. Podejmowanie uchwa?

1. Uchwa?y Senatu zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy ogólnej liczby cz?onków Senatu.

2. Uchwa?y Senatu dotycz?ce przyj?cia i zmiany Statutu zapadaj? wi?kszo?ci? 2/3 g?osów statutowego sk?adu Senatu po zasi?gni?ciu opinii zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych w uczelni.

3. Uchwa?y senatu wymagaj? zapisu w rejestrze uchwa?, opinie natomiast rejestrowane s? w protoko?ach z posiedze?.

4. G?osowanie odbywa si? jawnie, chyba ?e dotyczy spraw osobowych. O wprowadzeniu tajno?ci g?osowania w innych sprawach decyduje ka?dorazowo Senat.

5. Senat uchyla uchwa?? rady wydzia?u niezgodn? z przepisami ustawowymi lub Statutem oraz mo?e uchyli? uchwa?? rady wydzia?u naruszaj?c? wa?ny interes Uniwersytetu.

6. W razie podj?cia przez Senat uchwa?y niezgodnej z przepisami ustawowymi lub Statutem Uniwersytetu, rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie czternastu dni zwo?uje posiedzenie Senatu celem ponownego rozpatrzenia uchwa?y. Je?eli Senat nie zmieni albo nie uchyli uchwa?y, rektor przekazuje j? do rozstrzygni?cia Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu.

7. W razie podj?cia przez Senat uchwa?y naruszaj?cej wa?ny interes Uniwersytetu, rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie czternastu dni zwo?uje posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwa?y. Uchwa?a wchodzi w ?ycie, je?eli Senat wi?kszo?ci? co najmniej 3/4 g?osów przy udziale co najmniej 2/3 swojego statutowego sk?adu wypowie si? za jej utrzymaniem.

IV. Komisje

1. Senat w drodze uchwa?y ustanawia komisje sta?e, okre?laj?c w uchwale przedmiotowy zakres ich dzia?ania.

2. Senat mo?e ustanawia? komisje dora?ne.

3. W sk?ad komisji Senat mo?e powo?a? osoby spoza swojego grona.

4. Przy wykonywaniu zada? komisje mog? wspó?pracowa? ze specjalistami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

5. Komisje badaj? problemy w zakresie swojej w?a?ciwo?ci i przedstawiaj? Senatowi wnioski, stanowiska lub opinie.

V. Postanowienia ko?cowe

1. Zmiany regulaminu wymagaj? uchwa?y Senatu.

2. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem uchwalenia przez Senat.


Ta strona by?a odwiedzana 962 razy (w tym z UWM 67 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa